prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceVýukové materiály
zkumavka_fialová_27x62px

Prezentace, pracovní listy, animace a další tipy na pomůcky.

Filtr:

Album fotografií Mlýnského rybníka

Vybrali jsme historické fotografie a pohledy z archivu muzea, které dokumentují, jak rybník a jeho okolí vypadalo začátkem až v  polovině 20. století. Fotografie zobrazují také osoby, které tu v  té době žily – mlynářku, povozníka a koláře.

Více >

Album fotografií zemědělských prací

Vybrali jsme historické fotografie a pohledy z archivu muzea, které dokumentují, jak probíhaly zemědělské práce začátkem až v polovině 20. století. Většina fotografií pochází z okolí Olivovy dětské léčebny.

Více >

Antonín Švehla v Říčanech – animace

Animace představuje pohnutý osud sochy A. Švehly, která stojí dnes v  Říčanech. Socha byla v  minulosti dvakrát stržena a 41 let schovaná ve studni. Tím, že říčanští občané sochu po revoluci roku 1989 znovu postavili, se přihlásili ke Švehlovi, k  uznání jeho přínosu v  politice za první republiky.

Více >

Cestou ze školy – vzpomínky pamětníků

Úryvky z literatury a přepisy vzpomínek říčanských pamětníků představují zážitky dětí z první poloviny 20. století. Ke vzpomínkám říčanských pamětníků můžete využít jako doplňující obrazový materiál fotografie míst, o kterých pamětníci hovoří.

Více >

Experimenty – přírodní katastrofy

Materiál popisuje postup 5 experimentů, ve kterých si žáci zkouší simulovat principy různých přírodních katastrof – povodní, sesuvů, skalního řícení, závrtů v krasových oblastech a zemětřesení.

Více >

Hodnocení skupinové práce

Spolupracují žáci na nějakém větším projektu? V našem případě připravovali na chodbě školy výstavu o pravěku, měli rozdělené různé úkoly, plánovali společně výslednou podobu. Během stavby také probíhala čilá komunikace, vznikaly různé konflikty.

Více >

Hravá geologie – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje horniny a minerály, procesy, jak se mění horniny i krajina. Ukazuje, jak učíme o horninách zážitkově v geologické laboratoři Geoparku Říčany.

Více >
Dudy.

Hudební nástroje

Představujeme několik hudebních nástrojů ze sbírek Muzea Říčany. Žáci zjišťují informace o konkrétním hudebním nástroji, ale také jak se vyvíjel vztah k hudbě v různých historických obdobích, kdo nástroje vyráběl a hrál na ně.

Více >

Katalog středověkých archeologických nálezů

Vybrali jsme několik nálezů ze sbírek Muzea Říčany. Žáci při jejich zkoumání zjišťují nejen jak tyto předměty vypadají, ale ke každému heslu je stručný popis, jak se předmět používal a jaký byl jeho význam v životě středověkého člověka.

Více >

Lesogramy

Chcete s dětmi používat opravdové nástroje a přírodní materiály? Nevíte, kde koupit ovčí vlnu, jaké kleště jsou vhodné pro malé děti nebo jaký vybrat svěrák?

Více >

Lom u Rokytky – rolová hra

Vyhledejte s žáky lom u Rokytky v mapě geologických lokalit v Říčanech a nejbližším okolí. Vypravte se do lomu prozkoumat ho. Poté, co žáci zjistí, jak lom vypadá a čím je zajímavý, zahrajte si s nimi rolovou hru.

Více >

Minerály pod mikroskopem

Texty s  fotografiemi představují vybrané minerály, jejich vlastnosti – křemen, slídu, živec a kalcit. Porovnávají, jak vypadají pod obyčejným a polarizačním mikroskopem, který je součástí vybavení geologické laboratoře v  Geoparku Říčany.

Více >

Miniatlas rostlin

Atlas rostlin je sestavený z  léčivých bylin a planých jedlých rostlin, které běžně vyskytují v  zahradě nebo přírodě v  okolí Říčan. Obsahuje také rostliny, jejichž listy se živí housenky motýlů. Děti tak pracují jen s omezeným počtem obrázků, podle zaměření výuky můžete vybrat jen některé.

Více >

Ornamenty – animace

Ornament můžeme rozpoznat v přírodě i v lidské kultuře. Existuje v prvních projevech pravěkého člověka i ve strukturách anorganických látek. Je ornament základním stavebním prvkem naší civilizace?

Více >

Pazourkové nástroje

Představte žákům život člověka v pravěku v době kamenné zážitkem.
Nechte žáky řezat, vrtat nebo krájet replikami pazourkových nástrojů. Vhodné materiály k práci jsou například kůže nebo dřevo.

Více >

Pocitová mapa Říčan a okolí

Mapa představuje místa v Říčanech z několika různých podhledů. Můžete si zvolit, jestli se bude zobrazovat, kam chodí rády dnešní děti, jejich rodiče, nebo kam chodívali kdysi dědeček a babička.

Více >

Prezentace Živly

Prezentace (ppt) představuje čtyři živly. Jak ovlivňují naše životy, kde pomáhají a ničí. Součástí prezentace jsou také ukázky vlivu člověka na krajinu a připomenutí povodní v Říčanech v roce 2013 a vichřice v Mukařově v roce 2020.

Více >

Příběh hornin – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje zástupce hornin a minerálů, způsoby vzniku hornin, ukázky typických hornin z Říčan a jejich využití (například při stavbě hradu).

Více >

Remízky, litorál a tůně – texty

Texty představují důležité prvky pro zadržování vody v krajině. Texty doplňují fotografie, které připomínají velkou vodu v roce 1927, a vzpomínky pamětníků na zaniklé koupaliště Plivátko a původní podobu Říčanského potoka.

Více >

Říčanský hrad – vystřihovací model

Model říčanského hradu je vytvořen tak, aby ho dokázali složit i žáci bez zkušeností se skládáním papírových modelů. S drobnějšími detaily (hradby, ochoz) může pomoct učitelka, nebo si můžete objednat na skládání modelu program s lektorkou muzea.

Více >

Říčanský uličník

Představujeme lokality v Říčanech, které můžete navštívit se svými žáky a porovnávat jejich historii a současnou podobu. Jak se změnila příroda, využití místa a co se tu zajímavé událo?

Více >

Sochy a řemesla

Texty a fotografie představují čtyři sochaře, kteří působí (působili) v Říčanech – Bohumila Pánka, manžele Olgu a Miroslava Hudečkovi a Lukáše Gavlovského.

Více >

Stavíme přístřešek – role

Jak rozdělit práci ve skupině, aby se všichni aktivně zapojili? V příloze najdete příklad různých rolí při společné stavbě přístřešku. Role můžete upravovat podle typu aktivity, kterou žáci společně řeší.

Více >

Středověké domy texty

Texty a obrázky představují dětem, jak vypadaly Říčany ve středověky, jaké domy tu byly (mlýn, kostel, kovárna, sýpky, obytný dům), jaký měly význam a jak se v nich žilo a pracovalo.

Více >

Události v ČR – reakce na stres

Texty s fotografiemi připomínají některé z přírodních katastrof z Říčanska i celé ČR: povodně v Říčanech, laviny v Krkonoších, sesuvy na dálnici D8 a orkán Kyrill.

Více >

Vývoj krajiny na Říčansku

Představujeme historii říčanské krajiny od pravěku po současnost v aplikaci ArcGIS StoryMaps. Jaké důležité události měnily charakter využívání krajiny?

Více >

Vzpomínky říčanských pamětníků – audio

Nahráli jsme rozhovory s pamětníky, kteří popisují, jak vypadaly za jejich dětství Říčany a krajina v okolí, která zvířata tu běžně potkávali. Poslechněte si s žáky nahrávky a vypravte se pak na místa, která dnes vypadají úplně jinak.

Více >

Zbraně

Představujeme několik zbraní z různých období ze sbírek Muzea Říčany. Žáci zjišťují informace o konkrétním předmětu, ale také to, v jakém historickém období se zbraň používala a jak zapadala do běžného života.

Více >

Zdroje obživy v přírodě – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje vybrané jedlé rostliny a divoká zvířata, které se vyskytují v přírodě na Říčansku. Poslední část se věnuje zdrojům vody v Říčanech a okolí.

Více >

Ze sbírek Muzea Říčany

Vybrali jsme fotografie detailů výšivek, zdobených talířů, zbraní a pohárů. Žáci mohou porovnat zdobení a praktické využití běžných předmětů v  minulosti a dnes.

Více >

Vznik regionální učebnice je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.