prostor pro moderní vzdělávání

Ze sbírek muzea: Přesleny

Přesleny jsou kamenné, keramické, kostěné či kovové součástky vřetene. Vřeteno sloužilo ke spřádání nití, nit se navlékala na dřík, který býval v dolní části zesílen, aby na zesílení držel přeslen. Ten pak při roztočení celého vřetene sloužil jako setrvačník. Vřetena mívala zpravidla dřevěný dřík, a jelikož dřevo snadno a rychle podléhá zkáze, z pravěkých a středověkých vřeten se dochovaly pouze přesleny. První vřetena (a tudíž i přesleny) se objevují v neolitu, tedy v mladší době kamenné (cca 6000–4200 př. n. l.), kdy se lidé naučili pěstovat len a konopí. V pozdějších dobách se vřetena s přesleny již nevyskytovaly samostatně, ale jako součást kolovrátku.

Přesleny většinou nelze přesněji datovat, pokud nejsou opatřeny specifickou výzdobou, a při jejich dataci pak může pomoci pouze nálezový kontext. Ve sbírkách Muzea Říčany se nachází pravěké přesleny z lokality Doubravice u Modletic a z Říčan z mladší a pozdní doby kamenné (neolit a eneolit) a jeden středověký přeslen z Hostivaře.

Jan Boukal